Hantering av farligt gods

Farligt gods är sådana ämnen, råvaror, produkter eller annat gods som på grund av inneboende egenskaper är farliga för människa, miljö eller kan skada egendom. Vad som klassas som farligt gods finns reglerat i olika föreskrifter som i sin tur baseras på Europadirektivet. Det är en internationell lagstiftning eftersom transporter ofta går mellan olika länder och världsdelar. Det finns regelverk för farligt gods som transporteras med olika typer av transportmedel, t.ex. flyg, tåg eller på väg.

Klassning och säkerhetsrådgivare

Hur farligt gods ska klassas och märkas finns reglerat i ovan nämnda föreskrifter, t.ex. ADR-S för väg-och terrängtransport och RID-S för järnväg. Klassningen beror på vilken fara som ämnet innebär samt även vilken form ämnet har, t.ex. vätskor eller gaser. Det finns 9 huvudkategorier som farligt gods klassas in i och exempel på sådana är frätande, radioaktiva, brandfarliga, explosiva, smittförande, oxiderande, giftiga, självantändande eller i övrigt farliga ämnen.

Packning av farligt gods

Hur man ska packa och hantera farligt gods regleras också i föreskrifter, men allmänt gäller att ämnet inte ska kunna läcka ut ur behållare och inte heller utsättas för sådana yttre påfrestningar som gör att ämnets inneboende fara kan skada något. T.ex. ska brandfarliga varor transporteras säkert utan att utsättas för värme och vid lastning och lossning ska utrustning, slangar m.m. vara jordade för att undvika statisk elektricitet som kan antända varan.

Gastuber ska stå upprätt och vara fastkedjade för att inte utsättas för slag som kan orsaka explosioner i tuberna. Frätande och giftiga ämnen ska vara ordentligt invallade.

Tillräckliga skyddsåtgärder ska en säkerhetsrådgivare kunna ta fram, med hjälp av t.ex. ADR-S eller RID-S.

Märkning och fraktsedel

Transporter av farligt gods ska märkas tydligt, både på utsidan av transportfordonet och på respektive förpackning. Märkningen baseras på ett specifikt nummer för kemikalien eller ämnet och innehåller också klassificeringssiffran, t.ex. 3 för brandfarliga vätskor. Transportören ska ha en lista med på vilket farligt gods som transporteras och i vilka mängder så att det snabbt går att få fram vid en eventuell olycka.farligt-gods